ELUSEN

Mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn elusen annibynnol gofrestredig (Rhif 506308). Fe'i sefydlwyd fel 'Cymdeithas', gyda Chyfansoddiad manwl sy'n llywodraethu sut yr ydym yn gweithio, mor bell yn ôl â'r 1970au. Ein diben elusennol (ein 'Gwrthrych') yw cefnogi'r Amgueddfa yn:

'Addysg y cyhoedd trwy hyrwyddo, cefnogi, cymorth a gwella Amgueddfa Ceredigion'

 

Erbyn hyn, rydym gyda ychydig o dan o 150 Aelodau, ac rydym yn trefnu digwyddiadau yn flynyddol, gan gynnwys sgyrsiau, gweithgareddau, teithiau a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

 

Rydym hefyd wedi codi a rhoi i'r Amgueddfa lawer o filoedd o bunnoedd yn ystod ein bodolaeth, yn enwedig ar gyfer y prosiect Ymagueddau Newydd diweddar, a gefnogwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Defnyddir yr arian at ddibenion amrywiol, gan gynnwys cyllid cyfalaf, arian cyfatebol ar gyfer cymorth grant, prynu eitemau casgliad, a chadwraeth o wrthrychau amgueddfa.

CHARITY

The Friends of Ceredigion Museum is a registered independent charity (No. 506308).  We were established as an ‘Association’, with a detailed Constitution which governs how we work, as long ago as the 1970s.  Our charitable purpose (our ‘Object’) is to support the Museum in:

‘the education of the public by promotion, support, assistance and improvement of the Ceredigion Museum’

 

By now we have just under 150 Members, and we organise events annually, including talks, activities, trips and an AGM.

 

We have also raised and given to the Museum many thousands of pounds during our existence, especially for the recent New Approaches project, which was supported by the Heritage Lottery Fund and the National Lottery players.  The money is used for a variety of purposes, including capital funding, match-funding for grant aid, purchasing collection items, and conservation of museum objects.

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon